Spelvoorwaarden

Veronica Magazine

Spelvoorwaarden

De volgende algemene spelvoorwaarden (hierna: "Spelvoorwaarden") zijn conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing op promotionele kansspelen (hierna: een "Spel") georganiseerd door SBS Broadcasting B.V., Veronica Uitgeverij B.V. of een van hun groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: "SBS"), ten behoeve van hun zenders, diensten en producten, waaronder de televisiezenders SBS 6, NET 5 en Veronica, Veronica Magazine en de bijbehorende internetsites. 


 1. Door deelname aan een door SBS georganiseerd Spel gaat de deelnemer (hierna: "Deelnemer") akkoord met de onderstaande Spelvoorwaarden en eventuele (overige) op de betreffende actie van toepassing zijnde specifieke voorwaarden.
 2. Aan het Spel zijn geen deelname kosten verbonden.
 3. SBS kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de spelvoorwaarden, dan wel het Spel vroegtijdig beëindigen. Van wijziging of beëindiging zal melding worden gemaakt op www.sbs.nl en op SBSTEXT pagina 285, respectievelijk op www.veronicamagazine.nl .
 4. Deelnemers aan een Spel dienen minimaal 16 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben.
 5. Uitgesloten van deelname aan een Spel zijn medewerkers van SBS of zuster-, moeder of dochtermaatschappijen daarvan en partijen (en hun medewerkers) waar SBS op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een Spel.
 6. De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. SBS streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De prijzen zijn uniek en staan op naam van de prijswinnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Voor prijzen met een geldwaarde van meer dan € 454,- houdt SBS kansspelbelasting in.
 8. Indien de prijs bestaat uit een tegoedbon zal deze binnen een jaar na afgifte of datering verzilverd dienen te worden.
 9. Indien een tegoedbon door een sponsor ter beschikking is gesteld kan SBS niet aansprakelijk gehouden worden voor de onmogelijkheid om de tegoedbon te verzilveren bij de sponsor om redenen van faillissement etc.
 10. Op verzoek dient de prijswinnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken.
 11. SBS kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door SBS of door de sponsor. SBS kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen of enige schade voortvloeiend hieruit, met uitzondering van schade voortkomend uit opzet of grove schuld aan de zijde van SBS of haar medewerkers.
 12. SBS is niet aansprakelijk voor gebreken van post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 13. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort nodig is, dient prijswinnaar voor de toekenning van de prijs in het bezit te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan de prijs zal komen te vervallen.
 14. Het gebruik van prijzen kan afhankelijk zijn van een of meerdere abonnementen. Dergelijke abonnementen zullen, tenzij specifiek anders vermeld, geen onderdeel van de prijs uitmaken.
 15. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (sportwedstrijden, concerten films etc. ) kan SBS niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van compensatie indien het evenement afgelast wordt.
 16. De prijswinnaars zullen op verzoek van SBS medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met betrekking tot het betreffende Spel, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd.
 17. SBS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan een Spel, het gebruik van de website, of het downloaden van componenten die betrekking hebben op een Spel, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan een Spel of de aanwijzing van de prijswinnaar.

Privacybeleid

 1. SBS gaat zorgvuldig om met de gegevens van de Deelnemer. SBS zal de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens in acht nemen.
 2. De door een Deelnemer aan SBS opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en/of consumentengegevens (hierna: "Gegevens") worden vastgelegd in de SBS marketing en consumenten database. De Gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan het Spel en de uitreiking van de daarbij behorende prijzen. Bovendien worden deze Gegevens gebruikt om de Deelnemer op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van SBS, partners (o.a. sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Om de aan de Deelnemer toe te sturen informatie zoveel mogelijk op zijn/haar interesses af te stemmen, kunnen we Gegevens (laten) analyseren en (laten) combineren met andere Gegevensbestanden.
 3. Indien een Deelnemer tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Deelnemer de betreffende Gegevens wenst te corrigeren kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden: SBS Broadcasting B.V., t.a.v. afdeling CRM, p/a Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam of een email sturen naar privacy@sbsonline.nl
 4. SBS behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Het volledige actuele privacybeleid kan op elk moment online geraadpleegd worden op www.sbs.nl/privacy

Overige bepalingen

 1. SBS behoudt zich het recht voor deze Algemene Spelvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. SBS adviseert daarom de Spelvoorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer.
 3. De Spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.
 4. Voor vragen of opmerkingen over een Spel kan de Deelnemer zich schriftelijk wenden tot SBS Broadcasting B.V., Postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam. Vermeld daarbij altijd de naam van de zender en van het programma dan wel uitgave.