Privacyverklaring

Veronica Magazine

Inleiding

Welkom op www.veronicamagazine.nl. www.veronicamagazine.nl is een website van SBS Broadcasting B.V, Veronica Uitgeverij B.V. of een van hun groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: "SBS"). SBS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.
De informatie die SBS over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SBS houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De hierbij verantwoordelijk verklaarde partij voor de verwerking van de persoonsgegevens is SBS Broadcasting B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam. Via privacy@sbs.nl kun je altijd contact opnemen met SBS.
SBS heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer M-1309523. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op http://www.cbpweb.nl

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan SBS niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal SBS diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

SBS kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij SBS bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat SBS jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van SBS gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van SBS leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

Jouw persoonsgegevens kunnen tussen de SBS groepsmaatschappijen onderling worden uitgewisseld (waaronder SBS Broadcasting B.V., Veronica Uitgeverij B.V. en SBS Productions B.V.). Je gegevens kunnen door SBS worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van SBS. Dit doet SBS zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af kan stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kan je dit melden via privacy@sbs.nl

SBS verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door SBS, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan SBS op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan SBS een profiel van je opstellen;
om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
om te voldoen aan de op SBS rustende wet- en regelgeving.

SBS bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoongsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kunnen de groepsmaatschappijen van SBS Broadcasting B.V. persoonsgegevens die door hen worden verwerkt onderling uitwisselen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van andere SBS groepsmaatschappijen.
Je persoonsgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Uitsluitend als jij SBS daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan SBS je elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kun je een briefje sturen aan SBS Broadcasting B.V., Rietlandpark 333 (1019 DW) Amsterdam onder vermelding van 'privacy' of een email aan privacy@sbs.nl .

SBS kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van SBS te garanderen. Tevens zal SBS persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van SBS aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

SBS kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

SBS handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

SBS wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop SBS met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: privacy@sbs.nl of aan SBS Broadcasting B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam onder vermelding van 'privacy'.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan  privacy@sbs.nl of aan SBS Broadcasting B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan andere SBS groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail, telefoon of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat SBS zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien SBS niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan SBS je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. SBS schort de uitvoering van je verzoek op totdat je SBS de (nadere) specificatie hebt verstrekt. SBS stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal SBS het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet SBS verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunnen websites van SBS je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

SBS maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook kan SBS gebruik maken van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen website van SBS bezoekt. Tot slot kan SBS gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op SBS websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer je voor de elfde dag contact maakt met een SBS website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Zoals reeds eerder vermeld kan SBS persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van SBS of haar groepsmaatschappijen, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick plaatsen advertenties op websites van SBS. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijvenis het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door SBS geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers, dien je deze handeling voor iedere computer te herhalen. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van SBS geen gebruik kunt maken.

Aangezien iedere browser anders is, verwijst SBS je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.onlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van SBS op SBS websites advertenties presenteren.

Doorgifte derde landen

De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op websites van SBS bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt SBS locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

SBS behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. SBS adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien SBS wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 11 juli 2012.