Algemene Voorwaarden Veronica Magazine Account en Digitale diensten

Veronica Uitgeverij B.V. kent twee categorieën van digitale diensten, te weten het Account (en de daaraan verbonden digitale diensten) en Superguide.
Hoofdstuk 1 van deze Voorwaarden is algemeen van aard en op beide categorieën van digitale diensten van toepassing. Bij het gebruik van het Account en de daaraan verbonden Diensten is aanvullend hoofdstuk 2 van toepassing en bij het gebruik van Superguide is aanvullend hoofdstuk 3 van toepassing.

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN
Artikel 1. Definitie
Artikel 2. Identiteit Aanbieder
Artikel 3. Toepasselijkheid Voorwaarden
Artikel 4. De Content
Artikel 5. Licentie en intellectuele eigendomsrechten
Artikel 6. Omvang van de prestaties van Aanbieder
Artikel 7. Garantie, vrijwaring en aansprakelijkheid
Artikel 8. Ondersteuning en Storingen
Artikel 9. Privacy
Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht
HOOFDSTUK 2 - ACCOUNT EN WEBSITE
Artikel 11. Aanmelding en Inloggegevens
Artikel 12. Diensten op Website
HOOFDSTUK 3 - SUPERGUIDE
Artikel 13. Superguide Light
Artikel 14. Superguide Free
Artikel 15. Superguide Premium

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Aanbieder:Veronica Uitgeverij B.V..
Aanmelding:De aanmelding en registratie bij Aanbieder van Gebruiker op www.veronicamagazine.nl om door middel van het aanmaken van een Account gebruik te gaan maken van de Diensten.
Abonnement:De digitale abonnementsovereenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker voor het gebruik van Superguide Premium.
Account:De persoonlijke digitale omgeving op de Website waarbinnen Gebruiker zijn persoonlijke instellingen en voorkeuren kan beheren en waarmee Gebruiker toegang tot bepaalde Diensten heeft.
Afspeellicentie:De door Aanbieder aan Gebruiker verstrekte licentie om de gecodeerde Content af te spelen volgens de licentievoorwaarden zoals opgenomen in deze Voorwaarden.
App:De mobiele Veronica Superguide applicatie op IOS, Android of ander besturingssysteem.
Content:Het gedeelte van de Dienst dat redactionele content - waaronder beeldmateriaal, geluidsmateriaal en tekst - bevat.
Diensten:De binnen het Platform van tijd tot tijd aangeboden diensten, bestaande uit (onder meer) het gebruik van Superguide, de toegang tot het Platform, het via het Platform leveren van de Content aan Gebruiker en alle (eventueel later) toegevoegde diensten en/of producten. Voor zover in deze Voorwaarden over de "Diensten" wordt gesproken, worden zowel alle hiervoor genoemde onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld.
Gebruiker:De persoon die gebruik maakt van het Account en/of Superguide.
Gegevens:(Persoons)gegevens van Gebruiker.
Inloggegevens:De door Gebruiker opgegeven strikt persoonlijke combinatie van emailadres en wachtwoord.
Platform:Website of App.
Superguide:Superguide Light, Superguide Free of Superguide Premium.
Superguide Free:De gratis geregistreerde videogids omgeving binnen de App.
Superguide Light:De gratis televisiegids omgeving binnen de App.
Superguide Premium:De premium videogids omgeving binnen de App waarvoor een Gebruiker - na een vrijblijvende proefperiode - betaalt.
Superguide Videogids:Superguide Free of Superguide Premium.
Vergoeding:De vergoeding voor het gebruik van Superguide Premium.
Veronica Magazine:Het (print) Veronica Magazine tijdschrift.
Voorwaarden:De onderhavige Veronica Digitaal Voorwaarden.
Website:Het (afgeschermde) deel van de website met domeinnaam www.veronicamagazine.nl waar alleen een Gebruiker met een Account toegang toe heeft om van de Diensten gebruik te maken.
Storing:Het niet beschikbaar zijn voor Gebruiker van een substantieel gedeelte van de Diensten.

Artikel 2. Identiteit Aanbieder

 1. De identiteitsgegevens van Aanbieder zijn:
  Veronica Uitgeverij B.V.
  Rietlandpark 353
  1019 EM Amsterdam
  redactie@veronicapublishing.nl
  Telefoonnummer: +31 88 556 69 90
  KvK-nummer: 32064149
  Btw-identificatienummer: 8052.21.098.B01
 2. Het Platform en de daarin aangeboden Diensten worden aangeboden door Aanbieder.
 3. Ten aanzien van het videogedeelte op het Platform is het Commissariaat voor de Media belast met het toezicht op de naleving van de Mediawet 2008.
 4. De juridische en redactionele verantwoordelijkheid voor het Platform, de Diensten en de Content ligt enkel en alleen bij Aanbieder.
 5. Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de App kunt u zich richten tot app@veronicapublishing.nl of via het daarvoor bestemde formulier op het Platform. Voor algemene vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de Website kunt zich richten tot account@veronicapublishing.nl.

Artikel 3. Toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Account, het gebruik van het Platform en de daarin opgenomen Diensten en het Abonnement.
 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Voorwaarden is via het Platform op te vragen.
 3. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Voorwaarden voor het overige van kracht terwijl voor wat betreft de nietige of vernietigde bepalingen door Aanbieder nieuwe bepalingen worden vastgesteld die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 4. De Content

 1. De beschikbare Content op het Platform zal voortdurend variëren. Aanbieder behoudt zich het recht voor om het aanbod van de Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 2. De Content wordt - door middel van icoontjes - zoveel mogelijk aangeboden onder de vermelding van de eventueel vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties volgens de classificatie van Kijkwijzer. Door gebruik te maken van de Dienst, verklaart Gebruiker tenminste de voor de specifieke Content aangegeven leeftijd te hebben.
 3. Bij het ophalen van de Content zal door middel van een speedcheck automatisch de optimale bandbreedte voor het afleveren van de Content voor de bestaande internetaansluiting worden gekozen en aangeboden.
 4. Gebruiker zal aan kinderen of minderjarigen alleen die Content vertonen, laten vertonen of op welke andere wijze dan ook toegankelijk maken, die voor de betreffende leeftijdsgroep zijn vrijgegeven middels de leeftijds- en inhoudsclassificaties.

Artikel 5. Licentie en intellectuele eigendomsrechten

 1. De Content die door Aanbieder aan Gebruiker ter beschikking is gesteld is juridisch beschermd, in het bijzonder door intellectuele eigendomsrechten.
 2. De Afspeellicentie die Gebruiker met betrekking tot de Content van Aanbieder verkrijgt betreft een beperkte, non-exclusieve, herroepelijke, niet overdraagbare en niet-sublicenseerbare licentie om de gekozen Content conform deze Voorwaarden en/of het Abonnement, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) op een apparaat te bekijken.
 3. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op, verbandhouden met of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en het Platform- met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videomateriaal, de Content, tekst, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren - berusten bij Aanbieder en/of de licentiegevers van Aanbieder.
 4. Gebruiker mag de Dienst en het Platform op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden en/of het Abonnement.
 5. Aanbieder verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 5.3 omschreven Afspeellicentie te verlenen.
 6. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Abonnement intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Aanbieder of haar licentiegevers.
 7. De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Aanbieder en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden en/of het Abonnement. Het is Gebruiker niet toegestaan om:
  1. de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;
  2. te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Aanbieder aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
  3. de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
  4. de Content te gebruiken in verband met bedrijfsmatige, of voor zakelijke, doeleinden;
  5. het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat; en
  6. de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te 'branden' op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD's, DVD's, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.
 8. Gebruiker zal geen activiteiten ondernemen die de beschikbaarstelling van de Diensten aan andere gebruikers van het Platform zal kunnen verhinderen of op nadelige wijze zou kunnen beïnvloeden.
 9. Aanbieder behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. Voor zover mogelijk zal Aanbieder Gebruiker hierover vooraf informeren.
 10. Gebruiker zal de Diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden, het Abonnement, de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving en met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten op de Content.

Artikel 6. Omvang van de prestaties van Aanbieder

 1. Aanbieder stelt de Content gecodeerd en versleuteld beschikbaar aan Gebruiker voor het streamen via een Afspeellicentie die geplaatst wordt op het Platform vanuit welke Gebruiker de Content heeft opgevraagd.
 2. Aanbieder zal al het redelijke doen wat van haar te verwachten is om er voor zorg te dragen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Aanbieder garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet:
  1. dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor Gebruiker;
  2. dat de Diensten aan de verwachtingen en eisen van Gebruiker voldoen; en
  3. dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.

Artikel 7. Garantie, vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. Door het opvragen van de Content garandeert Gebruiker dat Gebruiker de Content uitsluitend aanwendt voor privégebruik, en de Content niet verder verspreidt en/of openbaar maakt en zich aan de bepalingen in deze Voorwaarden en/of het Abonnement zal houden.
 2. Gebruiker is aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten door Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden verband houdend met - of voortvloeiend uit - schending van rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.
 3. Aanbieder behoudt zich het recht voor om bij overtreding van het bepaalde in dit artikel door Gebruiker, de door haar geleden schade op Gebruiker te verhalen.
 4. In het geval van (een gemotiveerde verdenking van) overtreding van verplichtingen die rusten op Gebruiker uit hoofde van deze Voorwaarden en/of het Abonnement, heeft Aanbieder het recht om de toegang van de desbetreffende Gebruiker tot het Platform, de Dienst en de Content te blokkeren zonder dat Aanbieder hiervoor enige schadevergoeding aan Gebruiker verschuldigd zal zijn. Een reeds door Gebruiker betaalde Vergoeding zal in dat geval niet worden gerestitueerd en Aanbieder behoudt zich het recht voor een naheffing aan Gebruiker op te leggen en eventuele door haar of haar partners geleden schade op Gebruiker te verhalen.
 5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige directe schade of gevolgschade met uitzondering van directe schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Aanbieder of haar wettelijke vertegenwoordigers of lasthebbers.
 6. Voorts is Aanbieder niet aansprakelijk voor enige directe schade of gevolgschade met inbegrip van schade als gevolg van:
  1. eventuele typefouten;
  2. beëindiging of wijziging van het aanbieden van de Diensten;
  3. (een) tekortkoming(en) van derde(n) en onderaannemers; of
  4. het niet kunnen afspelen van de Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker.
 7. In geen geval zullen de licentiegevers van Aanbieder aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.
 8. Schadeclaims jegens Aanbieder verjaren na verloop van 3 maanden, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, voor zover deze niet het gevolg van een ongeoorloofde of opzettelijke handeling zijn.
 9. Voor zover de aansprakelijkheid van Aanbieder is uitgesloten, geldt dit tevens voor met Aanbieder verbonden ondernemingen alsmede voor de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en lasthebbers van Aanbieder en/of met Aanbieder verbonden ondernemingen.
 10. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de aansprakelijkheid van Aanbieder te allen tijden beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Aanbieder voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Aanbieder uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

Artikel 8. Ondersteuning en Storingen

 1. Aanbieder zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. Aanbieder kan echter niet garanderen dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of Storingen zal functioneren. Aanbieder streeft ernaar Storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.
 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om in verband met technische problemen, service, onderhoud en beveiliging van het Platform, de Diensten en/of de systemen van Aanbieder, de toegang tot de Diensten en/of het Platform onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Aanbieder nodig is. Aanbieder zal indien mogelijk Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
 3. Indien een Storing, dan wel een ander incident, fout of defect het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van Gebruiker, kan Aanbieder de door haar gemaakte kosten ter opheffing van deze Storing, dan wel ander incident, fout of defect voor rekening van die Gebruiker laten komen.
 4. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door Gebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan het Platform.

Artikel 9. Privacy

 1. Aanbieder gaat zorgvuldig om met de Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy beleid kan op elk moment online geraadpleegd worden op www.sbs.nl/privacy.
 2. De Gegevens worden gebruikt om:
  • Uitvoering te geven aan het Abonnement;
  • Het aanbieden van de Diensten;
  • Om Gebruiker, wanneer zij daarvoor toestemming heeft gegeven, te informeren over interessante acties en aanbiedingen van Aanbieder, SBS Broadcasting B.V., Sanoma en zorgvuldig door Aanbieder geselecteerde derden waarbij deze uit naam van Aanbieder worden gestuurd;
  • Het aanbieden van specifieke producten en diensten van Aanbieder op basis van de verzamelde Gegevens; en
  • voor het verrichten van marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening van Aanbieder.
  Indien een Gebruiker tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Gebruiker zijn Account of de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een Gebruiker dit schriftelijk kenbaar maken aan account@veronicapublishing.nl of aan Veronica Uitgeverij B.V., Rietlandpark 353, 1019 EM Amsterdam, onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens of Account'.
 3. Indien Aanbieder niet, of niet volledig, kan vaststellen op welke Gegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering ziet, kan Aanbieder Gebruiker vragen zijn verzoek (nader) te specificeren. Aanbieder schort in dat geval de uitvoering van het verzoek op totdat Gebruiker aan Aanbieder de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
 4. Aanbieder verkrijgt de Gegevens op verschillende wijzen, zoals:
  • Door middel van de Aanmelding door Gebruiker;
  • Door middel van wat Gebruiker bij het aanmaken en/of beheren van zijn Account opgeeft;
  • Gebruiker een Abonnement afsluit;
  • Door middel van klik- en surfgedrag van Gebruiker op het Platform; en
  • Wanneer Gebruiker binnen zijn Account (persoonlijke) instellingen en voorkeuren beheert en/of de door hem ingevulde gegevens aanvult/wijzigt.
 5. Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.
 6. Aanbieder kan de Gegevens van Gebruikers delen met dienstverleners die bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Aanbieder.
 7. Aanbieder kan Gegevens van Gebruikers aan derden beschikbaar maken, wanneer zij daartoe gehouden is op grond van de wet, wanneer dat noodzakelijk is om fraude tegen te gaan, of wanneer er een andere noodzakelijke en legitieme grondslag is die de privacybelangen van Gebruikers te boven gaat.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen welke tussen Gebruiker en Aanbieder mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden en/of een Abonnement worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Op de Voorwaarden en een Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2 - ACCOUNT EN WEBSITE

Artikel 11. Aanmelding en Inloggegevens

 • Om van de Superguide en bepaalde diensten op de Website gebruik te kunnen maken dient Gebruiker te zijn aangemeld en een Account te hebben aangemaakt.
 • De Aanmelding van Gebruiker komt tot stand door het online invullen van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op het Platform en de ontvangst hiervan door Aanbieder. Aanbieder bevestigt de ontvangst van Aanmelding en het aanmaken van een Account zo spoedig mogelijk per email op het door Gebruiker opgegeven emailadres.
 • Gebruiker is verplicht Aanbieder bij de Aanmelding te voorzien van, in ieder geval, voornaam, geslacht, een geldig emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Gebruiker staat in voor de juistheid en rechtmatigheid van de ingevulde gegevens.
 • Gebruiker kan op de Website zijn Account beheren, (persoonlijke) instellingen en voorkeuren beheren, de door hem ingevulde gegevens wijzigen en zijn Account verwijderen.
 • Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komt voor rekening en risico van Gebruiker.

Artikel 12. Diensten op Website

 1. Het gebruik van de Diensten op de Website is gratis.
 2. De Website biedt, naast de algemene diensten waar bezoeker van de Website zonder Account gebruik van kan maken, onder meer de volgende Diensten:
  • Deelnemen aan acties en aanbiedingen van Aanbieder; en
  • De mogelijkheid tot het creëren van een Account met persoonlijke (email)instellingen.
 3. Een abonnee van Veronica Magazine heeft de mogelijkheid zijn abonnement, onder opgave van huisnummer/postcode/abonnementsnummer, koppelen aan zijn Account. Hiermee verkrijgt Gebruiker gratis en onbeperkt toegang tot Superguide Premium.

HOOFDSTUK 3 - SUPERGUIDE

Artikel 13. Superguide Light

 1. Voor het gebruik van Superguide Light behoeft Gebruiker geen Account aan te maken.
 2. Het gebruik van Superguide Light is gratis.
 3. Superguide Light biedt onder meer de volgende Diensten:
  • De lineaire televisieprogrammering tot 3 dagen vooruit;
  • 4 televisietips tot 3 dagen vooruit;
  • Filmtrailers en filmbeoordelingen; en
  • Genrelijst.

Artikel 14. Superguide Free

 1. Voor het gebruik van Superguide Free dient Gebruiker een Account aan te maken.
 2. Het gebruik van Superguide Free is gratis.
 3. Na registratie en het aanmaken van een Account heeft Gebruiker - gedurende de proefperiode - vrijblijvend toegang tot Superguide Premium.
 4. Na ommekomst van de proefperiode heeft Gebruiker de keuze om tegen betaling van de Vergoeding gebruik te blijven maken van Superguide Premium of gratis gebruik te gaan maken van Superguide Free.
 5. Superguide Free biedt, naast de Diensten genoemd onder artikel 13.3, onder meer de volgende Diensten:
  • Een overzicht van video-on-demand aanbieders;
  • De mogelijkheid tot het creëren van persoonlijke instellingen;
  • Het aanmaken van een persoonlijke favorietenlijst; en
  • Een zoekfunctie voor films en series.

Artikel 15. Superguide Premium

 1. Voor het gebruik van Superguide Premium dient Gebruiker een Account aan te maken.
 2. Voor het g'ebruik van Superguide Premium betaalt Gebruiker de Vergoeding, de hoogte hiervan is terug te vinden op de Website.
 3. Een Abonnement komt tot stand zodra Gebruiker aangeeft van de betaalde Content in Superguide Premium gebruik te willen maken en hiertoe een keuze maakt en betaling van de Vergoeding verricht. Het recht op toegang tot, en gebruik van, Superguide Premium ontstaat nadat Aanbieder betaling van de Vergoeding heeft ontvangen.
 4. Bestaande abonnees van Veronica Magazine hebben tevens gratis en onbeperkt toegang tot Superguide Premium, zie in dat verband artikel 12.4.
 5. Superguide Premium biedt, naast de Diensten genoemd onder artikel 13.3 en 14.5, onder meer de volgende Diensten:
  • Redactionele aanbevelingen en Content;
  • Nieuws over (lineaire en non-lineaire) films en televisieseries;
  • Een verrijkte film- en televisieseriedatabase met o.a. interviews met filmsterren;
  • Het (digitale) Veronica Magazine;
  • De 'lekkerste 8'; en
  • Winacties.
 6. Aanbieder behoudt zich het recht voor de Vergoeding te wijzigen.
 7. Om een Abonnement te beëindigen, dient Gebruiker met in achtneming van de opzegtermijn als genoemd in artikel 15.8 een e-mail te sturen aan Aanbieder naar app@veronicapublishing.nl. De opzegging wordt binnen drie weken door Aanbieder per e-mail bevestigd.
 8. De door Aanbieder op de Website gepubliceerde Vergoeding is in euro en inclusief btw. Gebruiker is hiermee bekend door het aangaan van het Abonnement. Aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor de Vergoeding te wijzigen.
 9. Tenzij anders overeengekomen zal Gebruiker de aan Aanbieder verschuldigde Vergoeding betalen door middel van eenmalig incasso middels de op de Website aangeboden betaalmethoden iDEAL, automatisch incasso of acceptgiro.
 10. Indien Gebruiker de Vergoeding vooraf betaalt, sluit Gebruiker hiermee een Abonnement voor bepaalde tijd af. Wanneer Gebruiker stopt met het betalen van de Vergoeding, eindigt het Abonnement na ommekomst van de vooraf betaalde toegangsperiode.
 11. Indien Gebruiker gebruikt maakt van betaling van de Vergoeding middels (maandelijks) automatische incasso of acceptgiro, sluit Gebruiker een Abonnement voor onbepaalde tijd af. Dit Abonnement kan door Gebruiker te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 12. Indien Gebruiker in gebreke is met de betaling van de aan Aanbieder verschuldigde Vergoeding, bijvoorbeeld doordat Aanbieder niet in staat is om de door Gebruiker aan Aanbieder verschuldigde Vergoeding te innen van de bank van Gebruiker, zullen de eventuele kosten van invordering van de verschuldigde Vergoeding alsmede eventuele herinnerings-, invorderings- en incassokosten voor rekening van Gebruiker komen.
 13. De betalingsverplichting van Gebruiker bestaat voor Gebruiker ook indien derden, bevoegd dan wel onbevoegd een Abonnement afsluiten door middel van het gebruik van de Inloggegevens van Gebruiker. Dit geldt niet, wanneer Gebruiker het gebruik niet kan worden verweten. Gebruiker heeft de plicht om te bewijzen, dat hem het gebruik niet kan worden verweten.