Specifieke Spelvoorwaarden

Specifieke Spelvoorwaarden Veronica Magazine

Naast deze algemene spelvoorwaarden kunnen op de individuele Acties specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn (hierna: de "Specifieke Spelvoorwaarden"). De Specifieke Spelvoorwaarden zullen bij een individuele Actie aan de Deelnemers bekend worden gemaakt. Door deelname aan een Actie aanvaardt de Deelnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Specifieke Spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden van toepassing zijn.

Deelnemers

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Veronica Uitgeverij B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of ondernemingen waarmee zij met betrekking tot de Acties op zelfstandige basis samenwerkt. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan een Actie ofwel ouder te zijn dan 18 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om aan de Actie deel te nemen. Veronica Uitgeverij B.V. heeft te allen tijde het recht een Deelnemer te vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die Deelnemer te verifiëren, welke binnen 30 dagen dient te worden overgelegd. Daarnaast kan Veronica Uitgeverij B.V. de Deelnemer verzoeken nadere persoonsgegevens te verstrekken (zoals adres, telefoonnummer, geboortedatum, paspoortgegevens en naam ouder of voogd) teneinde te verifiëren of een Deelnemer de toestemming heeft van diens ouder of voogd voor deelname aan de Actie. Indien een Deelnemer niet ouder is dan 18 jaar en niet de schriftelijke toestemming van diens ouder of voogd heeft voor deelname aan een Actie, of de door Veronica Uitgeverij B.V. verzochte gegevens niet binnen 30 dagen verstrekt, kan Veronica Uitgeverij B.V. de Deelnemer uitsluiten van deelname en zal Veronica Uitgeverij B.V. een eventuele prijs niet uitreiken of -keren. Deelnemers dienen gedurende de volledige looptijd van de Actie in Nederland woonachtig te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs. Veronica Uitgeverij B.V. zal prijzen alleen binnen Nederland (laten) bezorgen. De prijswinnaar(s) zal/zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de uitslag van een Actie. Prijswinnaars die deelnemen via een mobiele telefoon, en als winnaars worden getrokken, ontvangen eenmalig een kostendekkend SMS bericht (0,25 pob) waarin wordt gevraagd hun Naam, Postcode en Huisnummer te sms'en naar 4422. Prijswinnaars die via een vast nummer deelnemen, worden gebeld op dat nummer. Indien er geen direct contact is, dan wordt indien mogelijk een voicemail bericht achtergelaten. Als het niet mogelijk is een bericht achter te laten, dan wordt er gedurende 2 weken na de datum van deelname aan de actie geregeld getracht de prijswinnaar te bereiken op het vaste nummer. Na de hiervoor beschreven eerste bekendmaking door Veronica Uitgeverij B.V., dient de prijswinnaar(s) binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 2weken te reageren. Na 2weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking vervalt de prijs automatisch en wordt er een nieuwe prijswinnaar getrokken. Veronica Uitgeverij B.V. is niet verplicht te melden dat de prijs is komen te vervallen. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De wijze waarop de uitslagen van de Acties wordt bepaald, is of wordt gecontroleerd door een notaris. Veronica Uitgeverij B.V. heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van een Actie indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens, of informatie die in strijd is/zijn met de wet heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking of uitkering van de prijs te vorderen. Iedere Deelnemer verklaart door deelname aan een Actie op verzoek van Veronica Uitgeverij B.V. mee te zullen werken aan promotionele activiteiten (waaronder de uitreiking van de prijzen) rondom een Actie, zonder dat Veronica Uitgeverij B.V. in verband daarmee tot betaling van enige vergoeding is verplicht.

(Intellectuele eigendoms-)rechten

De Deelnemer verklaart en garandeert dat hetgeen hij/zij aan Veronica Uitgeverij B.V. ter beschikking stelt (hierna: "Ingezonden Materiaal") in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Ingezonden Materiaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn. Veronica Uitgeverij B.V. heeft het recht Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (zij vermoedt dat) deze dit wel is.

Inzendingen

Indien in Ingezonden Materiaal andere personen dan de Deelnemer zijn afgebeeld, dient Deelnemer de schriftelijke toestemming van deze persoon te hebben voor het ter beschikking stellen van en de onbeperkte exploitatie van het Ingezonden Materiaal in welke mediavorm dan ook. Deze toestemming moet op verzoek kunnen worden getoond. De Deelnemer vrijwaart Veronica Uitgeverij B.V. voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand). De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten in hun meest volledige wettelijke omvang op het Ingezonden Materiaal uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Veronica Uitgeverij B.V.. De Deelnemer erkent dat de overdracht mede inhoudt dat Veronica Uitgeverij B.V. het Ingezonden Materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium en wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. De Deelnemer garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Daarbij doet de Deelnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enige persoonlijkheidsrecht en enig recht op vergoeding dat hij/zij met betrekking tot het Ingezonden Materiaal mocht hebben, voor zover zulks is toegestaan door de wet. De Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand mede inhoudt dat Veronica Uitgeverij B.V. het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht aan te passen. Deelnemer verklaart op eerste verzoek van Veronica Uitgeverij B.V. alle medewerking te zullen verlenen die benodigd is voor het nader ten uitvoer brengen van voornoemde overdracht en afstand en/of licentieverlening, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ondertekenen van documenten. Indien en voor zover een volledige overdracht van een recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, geeft de Deelnemer door inzending van het Materiaal aan Veronica Uitgeverij B.V. een exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en onbeperkte licentie met het recht op sublicentie en om niet om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder TV en Internet, en voor ieder denkbaar doel. Voorts doet Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met het Ingezonden Materiaal.

Prijzen

Veronica Uitgeverij B.V. stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. Veronica Uitgeverij B.V. is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Eventuele (inkomsten)belasting die in verband met prijzen moet worden betaald, komt voor rekening van de betreffende winnaar. Echter, indien de prijzen bestaan uit geld, zal Veronica Uitgeverij B.V. de over die prijs verschuldigde kansspelbelasting inhouden, daarvan aangifte doen en deze afdragen of zal een partij, bedrijf waarmee Veronica Uitgeverij B.V. een samenwerking is aangegaan betreffende een Actie aangifte doen of deze afdragen. In regel worden prijzen binnen 8 tot 10 weken thuisbezorgd. Het kan zijn, door omstandigheden (bijvoorbeeld levertijd producten) dat de levertijd hierdoor wordt overschreden. De winnaar(s) van de Actie kan hier geen enkele rechten aan verlenen.

Kansspelen

Het kan voorkomen dat een Actie als promotioneel kansspel wordt aangemerkt. In dat geval neemt Veronica Uitgeverij B.V. de Gedragscode Promotionele Kansspelen in acht. De wijze waarop een Deelnemer kan deelnemen aan een Actie, de hoogte van de eventuele daaraan verbonden communicatiekosten, het aantal te winnen prijzen en een beschrijving daarvan, de wijze waarop de winnaars worden aangewezen, de datum van de trekking en uitreiking van een Actie, de wijze waarop de winnaars bekend worden gemaakt en de termijn waarbinnen deelname aan een Actie mogelijk is, worden dan in ieder geval in de Specifieke Spelvoorwaarden vermeld. Indien een Deelnemer een klacht heeft over een promotioneel kansspel, dient de Deelnemer dit kenbaar te maken aan de Abonneeservice van Veronica Uitgeverij B.V. (via abonneeservice@veronicapublishing.nl of 035-6463232). Veronica Uitgeverij B.V. spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

Gegevens

Door deel te nemen aan een Actie geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met een Actie aan Veronica Uitgeverij B.V. verstrekte gegevens op te nemen in een gegevensbestand. Voorts geeft de Deelnemer Veronica Uitgeverij B.V. toestemming om alle gegevens te verzamelen die Veronica Uitgeverij B.V. noodzakelijk acht voor de organisatie van de Acties en de uitreiking van de prijzen. De Deelnemer geeft Veronica Uitgeverij B.V.  voorts toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door Veronica Uitgeverij B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen beheerde media. De verzamelde niet-elektronische gegevens worden eventueel gebruikt om de Deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van Veronica Uitgeverij B.V., Veronica Uitgeverij B.V.'s partners (zoals sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan dient de Deelnemer hiertoe een brief te sturen aan Veronica Uitgeverij B.V., Postbus 75, 2400 AB Alphen ad Rijn met als onderwerp "Bezwaar tegen direct marketing". Voor toezending van informatie met gebruikmaking van de elektronische gegevens van de Deelnemer zal Veronica Uitgeverij B.V. te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer ("opt-in") verkrijgen óf dit zal slechts geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Veronica Uitgeverij waarbij de Deelnemer de mogelijkheid zal worden geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar aan te tekenen tegen de toezending. Daarnaast heeft iedere Deelnemer het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren mits dit eveneens per brief aan Veronica Uitgeverij wordt verzocht. De Deelnemer erkent door deelname aan een Actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en zoals nader uiteengezet onder "privacy" op deze website en Deelnemer gaat daardoor akkoord met dit privacybeleid.

Voorzieningen

Deze algemene spelvoorwaarden en de Specifieke Spelvoorwaarden zijn in te zien op Veronica Uitgeverij BV's website(s) (www.veronicamagazine.nl). Veronica Uitgeverij B.V. heeft het recht deze algemene spelvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. U kunt altijd de laatste versie inzien door te klikken op de link "algemene spelvoorwaarden" op deze website. Wij raden u aan om regelmatig algemene spelvoorwaarden te raadplegen om na te gaan of deze zijn gewijzigd. Veronica Uitgeverij B.V. garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Acties deel te nemen.

Klachten en informatie

Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de Acties, dient de Deelnemer deze op straffe van verval binnen zes werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Veronica Uitgeverij B.V. kenbaar te maken, door middel van het sturen van een brief of emailbericht aan de Abonneeservice van Veronica Uitgeverij B.V. (via abonneeservice@veronicapublishing.nl). Het is mogelijk voor consumenten om 0900-nummers te blokkeren. Voor informatie over blokkeringen van 0909-nummers kan contact op worden genomen met KPN Telecom 0900-0244 (0,10 p/min) of het algemene nummer van de provider van het mobiele telefoonabonnement.

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Veronica Uitgeverij B.V. aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Acties besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Veronica Uitgeverij B.V. openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Veronica Uitgeverij B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Veronica Uitgeverij B.V. in het leven roepen. Veronica Uitgeverij B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Veronica Uitgeverij B.V. is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten (waaronder begrepen sms- en (mobiele) telefoondiensten en teletekst). Veronica Uitgeverij B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de Deelnemer in verband met deelname aan een Actie maakt. Deelnemer vrijwaart Veronica Uitgeverij B.V. van aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden, de Specifieke Spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze algemene spelvoorwaarden, de Specifieke Spelvoorwaarden, de Acties, het privacybeleid van Veronica Uitgeverij B.V. en alle met de Acties verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien de Algemene en/of Specifieke Voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal Veronica Uitgeverij B.V. beslissen en de Deelnemer dient zich aan die beslissing te houden. Alle geschillen in verband met deze algemene spelvoorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden, de Acties en/of het privacybeleid van Veronica Uitgeverij B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Specifieke Spelvoorwaarden Puzzel

Deelnemen kan gedurende elke speelronde door het antwoord te sms'en naar 4422 (€ 0,60 per ontvangen bericht) of door te bellen naar 0909-1234582 (€ 0,60 per gesprek). Door het antwoord te sms'en naar 4422 of door te bellen naar 0909-1234582 maak je direct kans op de prijs. Tijdens de actie kan besloten worden tot meerdere deelnames voor meer kansen. Elke deelname per kans per dag kost wederom € 0,60. We hanteren een foutmeldingstarief van € 0,25.

Bij elke puzzel staat de exacte manier van deelname beschreven alsmede de bijbehorende prijzen. Deze prijzen wisselen wekelijks. Er kan bij deze prijs niet worden gekozen voor andere opties dan zoals de prijs ter beschikking wordt gesteld. De levertijd van de prijs na bekendmaking van de winnaar is ongeveer 6-8 weken. De gewonnen prijs is netto. Dit betekent dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen. De organisator van dit kansspel zal zorg dragen voor de aangifte en afdracht van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

Per speelronde wordt 1 winnaar aangewezen. De aanwijzing van de winnaars geschiedt op willekeurige wijze door een computer. De computer kiest uit alle deelnemers die per sms tijdens de speelrondes gereageerd hebben de winnaars. De winnaars van iedere speelronde, worden persoonlijk benaderd en daarbij elke week op de dag, voorafgaande aan iedere nieuwe speelronde , bekend gemaakt op www.veronicamagazine.nl

Door deelname aan de actie, ga je akkoord gaat met deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden, welke zijn te vinden op www.veronicamagazine.nl. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Veronica Uitgeverij behoudt zich het recht voor om bij twijfel over je leeftijd, je te verzoeken om documenten die je leeftijd aantonen. De actie wordt georganiseerd door Veronica Uitgeverij. Veronica Uitgeverij handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Voor klachten kan je e-mailen naar abonneeservice@veronicapublishing.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.;

Specifieke Spelvoorwaarden - Veronica Magazine testpanel

Het Veronica Magazine Testpanel wordt georganiseerd door Veronica Uitgeverij B.V. en is toegankelijk voor de abonnees van Veronica Magazine. Door je in te schrijven voor het Veronica Magazine Testpanel geef je toestemming om je in verband met het Testpanel aan Veronica Uitgeverij B.V. verstrekte gegevens op te nemen in een gegevensbestand. Je gegevens worden niet uitgeleverd aan derden anders dan in deze Specifieke Spelvoorwaarden omschreven en worden gebruikt om je via e-mail kosteloos uit te nodigen om deel te nemen aan toekomstige testen van verschillende producten en diensten van partners van Veronica Uitgeverij B.V. (zoals sponsors en adverteerders) en/of van zorgvuldige geselecteerde bedrijven en instellingen. Tevens worden je gegevens eenmalig gebruikt voor het toesturen van een productsample door de sponsor/adverteerder. De resultaten van de test worden anoniem verwerkt en kunnen in een advertentiecampagne worden gebruikt. Uitschrijven van deelname aan het testpanel kan door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid die in ieder e-mail bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan abonneeservice@veronicapublishing.nl onder vermelding van ‘opt-out testpanel’. Binnen vijf werkdagen verwijderen we je gegevens uit het bestand.

Deelnemen aan het testpanel kan door middel van aanmelden via een e-mailing die aan een selectief aantal panelleden wordt gestuurd. Door middel van de e-mailing word je uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek. Wanneer je deelname aan een onderzoek bevestigt krijg je per post een gratis productsample of een gratis voorbeeldexemplaar van het te testen product toegestuurd. Vervolgens krijg je toegang tot een (online) vragenlijst die betrekking heeft op het product dat je hebt getest. Wanneer je de vragenlijst volledig ingevuld hebt terug gestuurd maak je kans op een prijs. De prijs kan per test verschillen en wordt in onder andere de uitnodigings e-mail gecommuniceerd. De prijswinnaar(s) word(t)en at random door een computer geselecteerd uit het bestand van panelleden die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. De prijswinnnaar(s) krijg(t)en persoonlijk bericht en krijg(t)en de toegekende prijs per post thuis gestuurd. De reacties van de panelleden worden door Veronica Uitgeverij anoniem verwerkt/geanalyseerd en kunnen worden gecommuniceerd in een advertentie en/of advertorial in Veronica Magazine en/of in andere media. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Er kan bij de prijs niet worden gekozen voor andere opties dan zoals de prijs ter beschikking wordt gesteld. De levertijd van de prijs na bekendmaking van de winnaar(s) is ongeveer 8 weken. Door deelname aan het testpanel, ga je akkoord gaat met deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden, welke zijn te vinden op www.veronicamagazine.nl. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Veronica Uitgeverij behoudt zich het recht voor om bij twijfel over je leeftijd, je te verzoeken om documenten die je leeftijd aantonen. Voor klachten kan je e- mailen naar abonneeservice@veronicapublishing.nl onder vermelding van ‘testpanel’. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Specifieke Spelvoorwaarden Veronica Magazine Testpanel/ PepsiCo Nederland

In de periode van 3 januari 2014 tot en met 14 januari 2014 kun je deelnemen aan het testpanel voor Lay’s Pops. Veronica Uitgeverij B.V. behoudt het recht de Actie tussentijds stop te zetten of eerder te beëindigen. Uit het bestand van actieve testpanelleden worden alle deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan de test voor Lay’s Pops. Uit alle aanmeldingen wordt door de computer at random een steekproef van maximaal 500 (vijfhonderd) deelnemers getrokken. Op deze manier maakt ieder aangemeld testpanellid een even grote kans om geselecteerd te worden. Deelnemen aan de test met Lay’s Pops is gratis en kan door middel van aanmelden via een e-mailing. 500 geselecteerde deelnemers ontvangen vervolgens per post twee zakken Lay’s Pops thuis in de smaken paprika & crispy bacon & cheese en een unieke inlogcode die toegang geeft tot de online vragenlijst via www.veronicamagazine.nl/testpanellays. Onder de deelnemers aan de test, dit zijn de personen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld en hebben terug gestuurd, wordt één (1) keer een verwenpakket weggegeven met een totale waarde van € 20,- (twintig euro). Er kan bij de prijzen niet worden gekozen voor andere opties dan zoals de prijs ter beschikking wordt gesteld. De levertijd van de prijs na bekendmaking van de winnaar(s) is ongeveer 8 weken. De gewonnen prijs is netto. Aanwijzen van de prijswinnaar(s) geschiedt op willekeurige wijze door een computer. De computer kiest uit alle deelnemers die via de website gereageerd hebben de winnaar. De winnaar wordt persoonlijk benaderd.

Door deelname aan de actie, ga je uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Specifieke Voorwaarden die op deze actie van toepassing zijn en op de Algemene Spelvoorwaarden, die zijn te vinden op www.veronicamagazine.nl. Veronica Uitgeverij B.V. heeft verder het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens of informatie die in strijd is/zijn met de wet heeft verstrekt of op een andere manier fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Veronica Uitgeverij behoudt zich het recht voor om bij twijfel over je leeftijd, je te verzoeken om documenten die je leeftijd aantonen. De actie wordt georganiseerd door Veronica Uitgeverij B.V. in samenwerking met PepsiCo Nederland. Veronica Uitgeverij B.V. gaat zorgvuldig om met je gegevens. Voor klachten kan je e-mailen naar issuemeldingen-veronica.nl@sanoma.com. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Specifieke Spelvoorwaarden Veronica Magazine Testpanel/ H.J. Heinz Company.

In de periode van 11 maart 2014 tot en met 23 maart 2014 kun je deelnemen aan het testpanel voor Heinz Curry Gewürz. Veronica Uitgeverij B.V. behoudt het recht de Actie tussentijds stop te zetten of eerder te beëindigen. Uit het bestand van actieve testpanelleden worden alle deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan de test voor Heinz Curry Gewürz. Uit alle aanmeldingen wordt door de computer at random een steekproef van maximaal 500 (vijfhonderd) deelnemers getrokken. Op deze manier maakt ieder aangemeld testpanellid een even grote kans om geselecteerd te worden. Deelnemen aan de test met Heinz Curry Gewürz is gratis en kan door middel van aanmelden via een e-mailing. 500 geselecteerde deelnemers ontvangen vervolgens per post een fles Heinz Curry Gewürz en een unieke inlogcode die toegang geeft tot de online vragenlijst via www.veronicamagazine.nl/heinz. Onder de deelnemers aan de test, dit zijn de personen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld en hebben terug gestuurd, wordt één (1) keer een verwenpakket weggegeven met een totale waarde van € 20,- (twintig euro). Er kan bij de prijzen niet worden gekozen voor andere opties dan zoals de prijs ter beschikking wordt gesteld. De levertijd van de prijs na bekendmaking van de winnaar(s) is ongeveer 8 weken. De gewonnen prijs is netto. Aanwijzen van de prijswinnaar(s) geschiedt op willekeurige wijze door een computer. De computer kiest uit alle deelnemers die via de website gereageerd hebben de winnaar. De winnaar wordt persoonlijk benaderd.

Door deelname aan de actie, ga je uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Specifieke Voorwaarden die op deze actie van toepassing zijn en op de Algemene Spelvoorwaarden, die zijn te vinden op www.veronicamagazine.nl. Veronica Uitgeverij B.V. heeft verder het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens of informatie die in strijd is/zijn met de wet heeft verstrekt of op een andere manier fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Veronica Uitgeverij behoudt zich het recht voor om bij twijfel over je leeftijd, je te verzoeken om documenten die je leeftijd aantonen. De actie wordt georganiseerd door Veronica Uitgeverij B.V. in samenwerking met H.J. Heinz Company. Veronica Uitgeverij B.V. gaat zorgvuldig om met je gegevens. Voor klachten kan je e-mailen naar issuemeldingen-veronica.nl@sanoma.com. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Specifieke Spelvoorwaarden - Lekkerste8 - Reis naar Londen (1 mei 2014)

 • Dates of travel are 11th-12th May 2014.
 • There is no cash alternative. Prize is non refundable and non transferable.
 • One person must be 18 years or over.
 • If winner is under 18 then his/her guest must be his/her parent or guardian.
 • Winner and guest must meet movie certification criteria.
 • No one will be admitted without a ticket or after the screening begins.
 • Hotel is based on two people sharing one room.
 • The hotel will take a credit card pre-authorisation or cash deposit to cover incidentals.
 • Winner and his/her guest(s) are solely responsible for all other meals and expenses not specifically set forth herein.
 • Winners and guests must have valid passports/European ID cards and applicable visas/permissions.
 • Travel insurance is included.
 • Any potential winner and his/her proposed guest will be required to sign a prize acceptance and release form in order to be eligible to win and/or participate in the prize.

Specifieke Spelvoorwaarden - Brulfie 2014 (3 juni tot en met laatste wedstrijd Oranje)

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Brulfie actie 2014 van Veronica Uitgeverij B.V.

 • VERLOTING: Je maakt met meer, uiteraard verschillende, Brulfie foto's ook meer kans. De jury kiest de leukste foto met de beste aanmoediging voor het Oranje elftal. De prijs van de strandreis via FlyBrazil wordt verloot onder alle inzendingen op de Brulfie -actiepagina op Facebook en alle berichten die met de hashtag #Brulfie openbaar zijn gedeeld op Facebook, Twitter en Instagram.
 • LET OP: Om mee te loten voor de prijs, moet je jouw Brulfie-foto wel openbaar delen, anders kan Veronica Uitgeverij B.V. jouw inzending niet vinden met #Brulfie op de hiervoor genoemde social media.
 • Veronica Uitgeverij B.V. behoudt zich het recht voor om de Brulfie Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Veronica Uitgeverij B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Veronica Uitgeverij B.V. bekend worden gemaakt via de Actiewebsite (www.veronicamagazine.nl/brulfie). De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 • Veronica Uitgeverij behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Veronica Uitgeverij B.V. heeft het recht foto's te verwijderen die kwetsend of aanstootgevend zijn.
 • Reis-informatie: het arrangement bestaat uit een vliegreis naar Natal, Pipa of Tibau do Sul in Brazilië en voor 2 personen in een 4-sterren hotel met ontbijt. Reisperiode: sept of nov 2014 of in de periode maart t/m juni 2015. Dit arrangement wordt geheel verzorgd door www.flybrazil.com. De prijswinnaar wordt persoonlijk geïnformeerd. Over de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijswinnaar wordt 1 week na de laatste wedstrijd van Oranje bekend gemaakt op de actiepagina. Veronica Uitgeverij B.V. van dit kansspel draagt zorg voor de aangifte en afdracht van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting. De prijs is niet inwisselbaar voor geld. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar vervalt deze. De prijs wordt dan aan een andere deelnemer uitgekeerd.
 • Gegevens: Je gegevens en de foto's worden alleen gebruikt voor de Brulfie actie. Door deelname aan de actie, verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Specifieke Voorwaarden, en in aanvulling daarop de Algemene Spelvoorwaarden en de Privacy Verklaring van SBS Broadcasting. De Algemene Spelvoorwaarden en Privacy Verklaring kun je vinden op www.veronicamagazine.nl.
 • Minimum leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Veronica behoudt zich het recht voor om bij twijfel over je leeftijd, je te verzoeken om documenten die je leeftijd aantonen. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, dan kan Veronica de deelnemer uitsluiten van deelname en staat het Veronica vrij een eventuele prijs niet uit te reiken. Veronica heeft verder het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien blijkt dat de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens Veronica, SBS Broadcasting of derden handelt (waaronder i.h.b. begrepen het op enige wijze plegen of proberen te plegen van fraude).
 • Veronica Uitgeverij B.V. en de aan deze actie gelieerde sponsor, dan wel de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige uitgaven of kosten die een winnaar eventueel dient te maken in verband met de aanvaarding en het gebruik van een prijs. Iedere deelnemer stemt er door middel van deelname aan deze actie in toe dat zijn/haar naam alsmede foto's en/of ander beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld vrijelijk zijn te gebruiken in uitingen van Veronica Uitgeverij B.V. die verband houden met deze Brulfie-actie. Iedere deelnemer geeft Veronica onverkort het recht zijn/haar naam en portret te gebruiken in het kader van deze actie.
 • De actie wordt georganiseerd door Veronica Uitgeverij B.V. en handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. In alle situaties waarin de voorwaarden van deze actie niet voorzien evenals bij geschillen, beslist Veronica Uitgeverij B.V. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet teruggedraaid dan wel betwist worden. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten kan je e-mailen naar abonneeservice@veronicapublishing.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Specifieke Spelvoorwaarden - Lion Cape (13 t/m 23 mei 2014)

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Lion cape actie van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1180 VX Amsterdam (“Nestlé”) in samenwerking met Veronica Uitgeverij bv. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.veronicamagazine.nl

2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

1. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs. 

2. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

3. Per naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen. 

4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

5. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie. 

Actieopzet 

1. De actieperiode loopt van 13-05-2014 tot en met 23-05-2014. Inzendingen ontvangen na 23-05-2014 zullen niet meer in aanmerking komen voor een prijs. 

2. Om deel te nemen aan deze Actie gaan Deelnemers naar de Actiewebsite en vullen daar hun voornaam, achternaam, geboortedatum, adresgegevens, en e-mailadres in. 

3. Uit alle inzendingen worden op onpartijdige wijze via computertrekking 150 winnaars getrokken die een Lion cape ter waarde van € 175,00 winnen met een totaalwaarde van €26250,-. De trekking vindt plaats op 24-05-2014 om 24:00. 

4. Winnaars krijgen uiterlijk 28-05-2014 bericht via email. 

5. De winnaars zal verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs. 

6. De prijs wordt uiterlijk 06-06-2014 per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres. Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag. Op verzoek van de deelnemer ontvangt deze een overzicht van de uitgekeerde prijzen.

Privacy 

1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen. 

2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Veronica en Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Veronica en Nestlé, zoals vermeld op www.veronicamagazine.nl/algemeen/spelvoorwaarden en www.nestle.nl.  

3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Veronica en Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Veronica en Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

Prijzen 

1. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven: 

   • 150 LION capes 

2. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld). 

3. Maximaal 1 prijs per persoon en adres. 

4. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.

5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Aansprakelijkheid 

1. Nestlé en Veronica en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé of Veronica. 

2. Nestlé en Veronica zijn niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé en Veronica dragen geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé en Veronica zijn niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé en Veronica zijn evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. 

Slotbepalingen 

1. Alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden. 

2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé en Veronica handelen in overeenstemming met deze gedragscode. 

3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

4. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de consumentenservice van Nestlé, zie ook www.nestlé.nl. 

Vastgesteld op 24-04-2014